Gerontologia


Jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem procesów starzenia się organizmu ludzkiego. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest dziedzina medycyny zajmującą się leczeniem chorób wieku starczego.

Gerontologia

Jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem procesów starzenia się organizmu ludzkiego. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest dziedzina medycyny zajmującą się leczeniem chorób wieku starczego.

Gerontologia ma ścisły związek z takimi dziedzinami jak medycyna, biologia, psychologia, kulturoznawstwo. W gerontologii wyodrębniono podgałęzie – biologiczna, społeczna, demograficzna.

Istnieje także podgałąź gerontologii zwana porównawczą, w której dokonuje się badań porównawczych różnych populacji z uwzględnieniem różnic kulturowych, środowiskowych, etnicznych i genetycznych.

Starzenie się dopiero w ostatnim stuleciu stało się zjawiskiem powszechnym. Ocenia się, że w czasach prehistorycznych wiek podeszły stanowił fenomen, a nawet do XVII wieku prawdopodobnie jedynie 1 % populacji przekraczało 65 rok życia. W wieku XIX wskaźnik ten wzrósł do 4 %, a w 1900 roku zaledwie 25 % populacji mogło mieć nadzieję na dożycie 65 lat.

Obecnie przyjmuje się, że około 70 % współczesnej populacji Zachodu osiągnie wiek 65 lat, a 30-40 % dożyje ponad 80 lat. Przeciętna długość życia osoby urodzonej w 1900 roku wynosiła prawdopodobnie 47-55 lat, a dziś wynik ten jest przynajmniej o 30 lat wyższy.

Przyczyna niższego wskaźnika dla roku 1900 wynika z wysokiego współczynnika umieralności niemowląt i dzieci. Prawdopodobnie 50 % zmarłych odeszła przed osiągnięciem dorosłości. Przeżycie dzieciństwa mogło wskazywać na okres życia dłuższy niż tylko 50 lat.