Gerontologia

geriatra warszawa

Jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem procesów starzenia się organizmu ludzkiego. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest dziedzina medycyny zajmującą się leczeniem chorób wieku starczego.

Gerontologia ma ścisły związek z takimi dziedzinami jak medycyna, biologia, psychologia, kulturoznawstwo. W gerontologii wyodrębniono podgałęzie – biologiczna, społeczna, demograficzna.

Istnieje także podgałąź gerontologii zwana porównawczą, w której dokonuje się badań porównawczych różnych populacji z uwzględnieniem różnic kulturowych, środowiskowych, etnicznych i genetycznych.

Starzenie się dopiero w ostatnim stuleciu stało się zjawiskiem powszechnym. Ocenia się, że w czasach prehistorycznych wiek podeszły stanowił fenomen, a nawet do XVII wieku prawdopodobnie jedynie 1 % populacji przekraczało 65 rok życia. W wieku XIX wskaźnik ten wzrósł do 4 %, a w 1900 roku zaledwie 25 % populacji mogło mieć nadzieję na dożycie 65 lat.

Obecnie przyjmuje się, że około 70 % współczesnej populacji Zachodu osiągnie wiek 65 lat, a 30-40 % dożyje ponad 80 lat. Przeciętna długość życia osoby urodzonej w 1900 roku wynosiła prawdopodobnie 47-55 lat, a dziś wynik ten jest przynajmniej o 30 lat wyższy.

Przyczyna niższego wskaźnika dla roku 1900 wynika z wysokiego współczynnika umieralności niemowląt i dzieci. Prawdopodobnie 50 % zmarłych odeszła przed osiągnięciem dorosłości. Przeżycie dzieciństwa mogło wskazywać na okres życia dłuższy niż tylko 50 lat.

Nasza galeria

Gerontologia

Gerontolog przede wszystkim powinien mieć wiedzę, ale wiedzę bardzo rozległą, interdyscyplinarną: z socjologii, psychologii, medycyny.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą

Address:
Telephone:
FAX:
Others:
E-mail: