Inne zmiany


Głos również ulega przekształceniu, widoczne są zmiany w tonacji, która się podnosi, czy w słabnącej projekcji głosu. Wynika to ze zmniejszonej wydolności płuc i ubytku mięśni. Inne zmiany są wynikiem współczesnych zjawisk takich jak źle dopasowane protezy zębowe, czy palenie papierosów. Ubytek w sprawności głosu zaznacza się także w zwalnianiu tempa artykulacji, w normalnej wypowiedzi, w czytaniu, w czasie reakcji na wypowiadane słowa.

Inne zmiany

Głos również ulega przekształceniu, widoczne są zmiany w tonacji, która się podnosi, czy w słabnącej projekcji głosu. Wynika to ze zmniejszonej wydolności płuc i ubytku mięśni. Inne zmiany są wynikiem współczesnych zjawisk takich jak źle dopasowane protezy zębowe, czy palenie papierosów. Ubytek w sprawności głosu zaznacza się także w zwalnianiu tempa artykulacji, w normalnej wypowiedzi, w czytaniu, w czasie reakcji na wypowiadane słowa.

Charakter pisma także się zmienia, co wiąże się w dużym stopniu z fizycznym osłabieniem, oprócz skutków wynikających z choroby np. Parkinsona. Słabnie kontrola przestrzennej koordynacji ruchów palców i nadgarstka, która jest konieczna przy odręcznym pisaniu.

Ubytek wzroku i słuchu nie pozostaje obojętny dla zdolności językowych, a pogorszenie się zdrowia fizycznego może zasadniczo zmniejszyć dostęp do świata zewnętrznego, a co za tym idzie możliwości rozmowy. Zwyczaje czytelnicze ulegają zmianie na lekturę lekka. Prawdopodobnie stanowi to konsekwencję spadku zdolności intelektualnych i zmiany motywacji. Należy uwzględnić też ogólne spowolnienie i spadek inteligencji.

Charakterystyczną cechą wszystkich osób w starszym wieku jest osłabienie pamięci, które ma różne stopnie i nasilenie. Ma to związek ze zwyrodnieniem centralnego układu nerwowego, czyli mózgu. Faktycznie poznano około 50 możliwych przyczyn, chociaż wiele z nich występuje rzadko. Ogólnie zmiany te określa się mianem demencji np. typu Alzheimera, naczyniowa, korowa.